Verkoop van high class Neopreen chain-wear
Handmade in Italy
Maat aanpassen? Bezoek onze Studio in Maarssen
Top class Neopreen & Chain

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld volgens het BW-B6-Art.nr 234 van het Nederlandse Recht. Derhalve ook niet van toepassing voor buitenlandse wetgeving, van welke aard dan ook.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Modea Fashion (hierna genoemd Modea), gevestigd op Boomstede 640, 3608 BR te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder Modea (hierna genoemd Modea), nummer 60212578. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Modea, waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door de klant uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Modea is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie. Op al onze teksten en afbeeldingen is het auteursrecht van toepassing.  

Op het moment van daadwerkelijk aankoop van onze producten middels een bestelling en betaling, wordt geacht dat klanten van Modea zich op de hoogte gesteld hebben van deze Algemene Voorwaarden, zo ook de details onder het tabje "klantenservice". 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden     

Artikel 1. Toepasselijkheid   

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Modea optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert de klant uitdrukkelijk onze voorwaarden.   

1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.   

1.3 Andere algemene voorwaarden van klanten van Modea (nader te noemen de klant of klanten) zijn niet van toepassing. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen van Modea zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.   

2.2 De in catalogi of andere documentatie van de Modea opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Modea niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.  

2.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Modea gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Modea het recht de opdracht te weigeren.

2.4. Voor producten die in de aanbieding/actie zijn geldt: retourneren niet mogelijk.   

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ingezetene.   

3.2 De op de website getoonde prijzen zijn ten allen tijden onder voorbehoud van fouten en/of tussentijdse prijswijzigingen.     

Artikel 4. Levertijd   

4.1 De opgegeven levertijd van 2 tot 4 werkdagen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Modea zal echter redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren. Er geldt een maximale levertijd van dertig (30) dagen.

4.2 Zodra Modea kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Modea hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.   

4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Modea uiterlijk binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. 

4.4 Indien de levertijd bekend is, zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.  

Artikel 5. Aflevering, bezorging, retour   

5.1 Op verzoek van de klant kan Modea de zaken laten bezorgen op een door de klant aan te geven plaats. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor aangepaste verzendkosten in rekening gebracht aan de klant. De kosten voor verzendingen in het algemeen worden bepaald door de tarieven van DHL.  

5.2 Modea behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.   

5.3 Modea is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, vertraging of verdwijning tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Modea. Op het moment dat Modea de producten/bestelling overdraagt aan de verzender, valt het verdere verloop van de zending volledig onder verantwoordelijkheid van de klant. 

5.4 In geval van een retourzending is de klant altijd zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dit uitgevoerd wordt. Tevens geldt dat de geretourneerde producten binnen de wettelijke termijn retour moeten zijn bij Modea; uiteraard in originele verpakking en ongeschonden staat, zodat e.e.a. weer wederverkoopbaar is voor Modea. 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Modea wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Modea redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

6.2. In geval van overmacht is Modea gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Modea tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

6.3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

6.4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Modea gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Modea niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 7. Risico en eigendom

7.1 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd, gaat het risico van de zaken van Modea over op het moment van bezorging.   

7.2 Indien de klant niet tijdig aan Modea mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Modea op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Modea de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.   

7.3 Het eigendom van de zaken gaat van Modea over op de klant eerst nadat de klant de aankoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Modea is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 7b. Copyright fotobeelden

7b.1 Alle op de website www.modea.nl getoonde fotobeelden vallen onder het copyright van Modea, diens fabrikanten c.q. leveranciers en mogen derhalve nimmer zonder schriftelijke door Modea door derden overgenomen, gedupliceerd of elders toegepast worden.

Artikel 8. Betaling   

8.1 De klant ontvangt van Modea een factuur per email. Na voldoening van de betaling via één van de aangeboden betaalopties, ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat, het gewicht en het land van bestemming.  


Artikel 9. Garantie  

9.1 Een beroep op garantie wordt slechts door Modea in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Modea indient binnen acht (8) dagen nadat de klant de geleverde producten heeft ontvangen. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Modea aan de klant verstrekte factuur.  

9.3 Ieder recht op garantie vervalt indien; 

- Er sprake is van gedragen producten en gebruikssporen vertonende producten van de geleverde zaak, waardoor deze redelijkerwijs niet meer herverkoopbaar zijn.

- Er sprake is van beschadigingen aan de originele verpakking, waardoor deze redelijkerwijs niet meer gebruikt kunnen worden voor herverkoop.

- Het geretourneerde product niet meer compleet is.

- Zonder toestemming van Modea, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.  

- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.   

9.4 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Modea door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Modea.    
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid   

10.1 Modea is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Modea. 

10.2 De aansprakelijkheid van Modea overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Modea.   

10.3 Modea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.  

10.4 Modea is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren. 
 

Artikel 11a: Ontbinding   

11.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen (veertien) 14 werkdagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Modea binnen 30 dagen uitgevoerd.   

11.2 Modea behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt , gebruikssporen vertoont of door de schuld van de klant is beschadigd of gewijzigd. 

11.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.  Als dan heeft Modea het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Modea tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Modea verder toekomende rechten.   

11.4 Alle vorderingen, die Modea in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

Artikel 11b: 14 dagen Herroepingsrecht / Afkoelingsperiode (zichttermijn)

11b.1: Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

11b.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 11.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of telefax) aan verkoper te melden. De koper dient het product, bij meerdere van hetzelfde product uitsluitend het geheel van, na overleg met verkoper ongebruikt en in de originele, ongeopende verpakking te sturen naar het door verkoper vastgestelde retouradres: Boomstede 640, 3608 BR te Maarssen, Nederland. De koper dient in dit geval zelf de kosten van, en het risico voor, het verzenden te dragen.

11b.3 Voor bepaalde goederen en diensten geldt de afkoelingsperiode niet. Hieronder vallen producten die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, zoals maatwerk of met een duidelijk persoonlijk karakter, alsmede op speciaal verzoek bestelde producten buiten het assortiment. Ook uitgesloten zijn producten die door hun aard en/of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen onder andere speciaal verzegelde producten of specifieke lingerie.

11b.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 11b.1 en 11b.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen, exclusief de betaalde kosten van toezending, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat verkoper het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

11b.4 Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

11b.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (via e-mail, brief of telefax) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

    

Artikel 12. Geschillen  

12.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Modea. Indien Modea zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.   

12.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij Modea hiervan schriftelijk in kennis te stellen.    

12.3 Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 13. Persoonsgegevens 

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door Modea nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Modea contact opnemen. Modea zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.   

13.2 Modea zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en/of het toezenden van de nieuwsbrief. De door de klant verstrekte gegevens worden niet verkocht aan derden.

 

Verkoop van high class Neopreen chain-wear
Handmade in Italy
Maat aanpassen? Bezoek onze Studio in Maarssen
Top class Neopreen & Chain